ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

1. จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539
2. ที่ตั้ง หมู่ที่ 18  บ้านนาสีนวน  ถนนนาสีนวน-ขามเรียง  ตำบลนาสีนวน  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150
  –  ห่างจากอำเภอกันทรวิชัย เป็นระยะทาง 12  กิโลเมตร

อาณาเขต

   มีพื้นที่ทั้งหมด  64  ตารางกิโลเมตร  หรือ  40,000  ไร่
– ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหัวนาคำ  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์
– ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลขามเรียง  ตำบลเขวาใหญ่  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลหนองซอน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

ภูมิประเทศ

– ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบดินขาดความอุดมสมบูรณ์
– ทิศเหนือติดกับ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
– ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศใต้ติดกับ ตำบลขามเรียงกับตำบลเขวาใหญ่ อำเภกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม
– ทิศตะวันตกติดกับ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะภูมิประเทศ

– มี 3 ฤดู  ได้แก่  ฤดูร้อน  ฤดูฝน  และฤดูหนาว

ลักษณะของดิน

– ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

ลักษณะของแหล่งน้ำ

– แหล่งน้ำ บ่อบาดาล  บ่อน้ำตื้น  ห้วย  ลำธาร  สระน้ำ  คลองส่งน้ำ

ลักษณะของไม้และป่าไม้

– ในพื้นที่  มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บางส่วน

ด้านการเมือง/การปกครอง

เขตการปกครอง

– ตำบลนาสีนวนประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน  27  หมู่บ้าน
– ประชากร  จำนวนราษฎรทั้งสิ้น  10,116  คน  ชาย  4,983  หญิง  5,133  คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย  158.06  คนต่อตารางกิโลเมตร  (ตามข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562)
–  จำนวนครัวเรือน  2,870  ครัวเรือน    แยกเป็นดังนี้

สภาพทางเศรษฐกิจ

                อาชีพของราษฎรองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลัก  แต่เนื่องจากการทำนาไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร  เพราะมีปัญหาในเรื่องน้ำในการทำนาจึงหันไปประกอบอาชีพทำการปศุสัตว์อีกส่วนหนึ่ง  และนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเสริมรายได้ด้วยการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น  ตัดเย็บเสื้อผ้า  แระเป๋าหนัง  เป็นต้น  ส่วนในฤดูแล้ว  จะมีการเพาะปลูกเห็ดฟางในหมู่บ้านต่างๆ  ทุกหมู่บ้าน  แต่จะมีประชากรบางส่วนที่อพยพไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นอื่น

ผลผลิตหรือสินค้า  / บริการ ที่สำคัญของตำบล

1.  ข้าว
2. โคเนื้อ

กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ

1.  การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ  จำนวน  73  กลุ่ม  จำนวน  1,350  คน
2.  การรวมกลุ่มเพื่อออมทรัพย์  จำนวน  1  กลุ่ม  จำนวน  60  คน

ข้อมูลด้านสังคม

1.  ศูนย์อนุบาล  3  ขวบ                4    แห่ง
2.  โรงเรียนประถมศึกษา  8  แห่ง
3.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง
4.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์  27  หมู่บ้าน

ข้อมูลด้านสถาบันศาสนา

–  วัด  14  แห่ง
–  สำนักสงฆ์  1  แห่ง
–  มัสยิด  –  แห่ง
–  โบสถ์ (คริสต์)  –  แห่ง

ข้อมูลด้านสาธารณสุข

–  โรงพยาบาล  –  แห่ง
–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  2  แห่ง
–  คลินิก  –  แห่ง
–  บุคลากรด้านสาธารณสุข  6  คน

ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

–  พื้นที่ป่าไม้  524  ไร่  3  งาน  295  ตารางวา
–  พื้นที่สาธารณะ  2,000   ไร่  –   งาน   –   ตารางวา
–  สภาพน้ำเสีย      –
–  ขยะ    ปริมาณขยะต่อวัน  5  ลบ.ม.วิธีกำจัดขยะ  ได้แก่  เผา  ฝังกลบ  ทำปุ๋ย

ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
1.  ไฟฟ้า
                – จำนวนครัวเรือน ที่มีไฟฟ้าใช้   2,608  ครัวเรือน  ร้อยละ  100
2.  การสื่อสาร
                – ครัวเรือนที่มีวิทยุ  1,745  เครื่อง  1,209  ครัวเรือน 
                – ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์สี/ขาวดำ  4,865  เครื่อง  2,870  ครัวเรือน 
                – ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์  384  เครื่อง  232  ครัวเรือน 
                – โทรศัพท์บ้าน  71  เครื่อง   64  ครัวเรือน 
                – โทรศัพท์สาธารณะ  29  เครื่อง  27  หมู่บ้าน 
                – หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  27  แห่ง 27 หมู่บ้าน

งบประมาณเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลังรายรับ-รายจ่าย

 ปีงบประมาณปีงบประมาณปีงบประมาณ
 256125622563
รายรับ57,449,343.2163,530,276.0063,100,000.00
รายจ่าย46,932,293.5263,530,276.0063,100,000.00
× How can I help you?