ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เรื่อง-ร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติการให้บริการประชาชน

ณ  เดือนมกราคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน  ประจำปีงบประมาณ  2564

    1. สำนักปลัด
        งานบริหารทั่วไป
         –  ขอใช้ห้องประชุม    30  ครั้ง
         –  ขอยืมโต๊ะ, เก้าอี้, เต้นท์   40  ครั้ง

     2. กองคลัง
         งานทะเบียนพาณิชย์   
         –  ขออนุญาตทะเบียนพาณิชย์   55  ราย

     3. กองช่าง
         –  ขออณุาตก่อสร้างอาคาร  และรับรองสิ่งปลูกสร้าง  27  ราย

     4. กองสาธารณสุขฯ
         –  ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  26  ราย

     5. กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
         –  การรับสมัครเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสีนวน     59     ราย
         –  การรับสมัครเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอุ่ม     54     ราย
         –  การรับสมัครเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์มี         36     ราย
         –  การรับสมัครเด็กนักเรียนปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโดน   43     ราย

     6. กองสวัสดิการสังคม
         –  การลงทะเบียนผู้อายุ     1,655    ราย
         –  การลงทะเบียนผู้พิการ   186     ราย
         –  การลงทะเบียนโครงการเพื่อการเลี้ยงดูเล็กแรกเกิด     49     ราย

× How can I help you?