ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

 “โครงสร้างพื้นฐานดี  มีคุณธรรม  เลิศล้ำการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจ  สู่ชีวิตที่ยั่งยืน”

 
พันธกิจ (Mission)

1.  การพัฒนาท้องถิ่น  โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน  และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
2.  ปรับปรุง  โครงสร้างพื้นฐาน  ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวก
3.  ส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4.  ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  และความสงบเรียบร้อย  โดยการประสานงานกับชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
5.  เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารและจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
6.  ส่งเสริมการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
7.  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

× How can I help you?