เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์💵 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563💰กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินและโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563❌ เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น⭕️ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองหน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้มีสิทธิโดยเร็ว ✔️ถึงอย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแจ้งเวียน ว่า จะกำหนดวันจ่ายให้ทราบเร็วนี้ อย่างแน่นอน

× How can I help you?