โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน ภาพเดี๋ยวส่งให้ครับ

× How can I help you?